You are currently viewing Jakim regulacjom podlega reklama piwa?

Jakim regulacjom podlega reklama piwa?

Piwo to jedyny napój zawierający alkohol, którego reklama jest dozwolona, jednak obłożona licznymi regulacjami. Art. 131 szczegółowo określa, jakie wymogi musi spełniać reklama piwa, aby można ją było wykorzystać do reklamowania tego produktu.

Art 131 1. Za­brania się na ob­szarze kraju re­klamy i pro­mocji na­pojów al­ko­ho­lo­wych, z wy­jąt­kiem piwa, któ­rego re­klama i pro­mocja jest do­zwo­lona, pod wa­run­kiem że:

1)   nie jest kie­ro­wana do ma­ło­let­nich,
2)   nie przed­stawia osób ma­ło­let­nich,
3)   nie łączy spo­ży­wania al­ko­holu ze spraw­no­ścią fi­zyczną bądź kie­ro­wa­niem po­jaz­dami,
4)   nie za­wiera stwier­dzeń, że al­kohol po­siada wła­ści­wości lecz­nicze, jest środ­kiem sty­mu­lu­jącym, uspa­ka­ja­jącym lub spo­sobem roz­wią­zy­wania kon­fliktów oso­bi­stych,
5)   nie za­chęca do nad­mier­nego spo­życia al­ko­holu,
6)   nie przed­stawia abs­ty­nencji lub umiar­ko­wa­nego spo­życia al­ko­holu w ne­ga­tywny sposób,
7)   nie pod­kreśla wy­so­kiej za­war­tości al­ko­holu w na­po­jach al­ko­ho­lo­wych jako cechy wpły­wa­jącej po­zy­tywnie na ja­kość na­poju al­ko­ho­lo­wego,
8)   nie wy­wo­łuje sko­ja­rzeń z:

a)  atrak­cyj­no­ścią sek­su­alną,
b)  re­laksem lub wy­po­czyn­kiem,
c)  nauką lub pracą,
d)  suk­cesem za­wo­dowym lub życiowym.

2. Re­klama i pro­mocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:

1)   w te­le­wizji, radiu, kinie i te­atrze między go­dziną 600 a 2000, z wy­jąt­kiem re­klamy pro­wa­dzonej przez or­ga­ni­za­tora im­prezy sportu wy­czy­no­wego lub pro­fe­sjo­nal­nego w trakcie trwania tej im­prezy;
2)   na ka­se­tach wideo i in­nych no­śni­kach;
3)   w prasie mło­dzie­żowej i dzie­cięcej;
4)   na okład­kach dzien­ników i cza­so­pism;
5)   na słu­pach i ta­bli­cach re­kla­mo­wych i in­nych sta­łych i ru­cho­mych po­wierzch­niach wy­ko­rzy­sty­wa­nych do re­klamy, chyba że 20% po­wierzchni re­klamy zaj­mować będą wi­doczne i czy­telne na­pisy in­for­mu­jące o szko­dli­wości spo­życia al­ko­holu lub o za­kazie sprze­daży al­ko­holu ma­ło­letnim;
6)   przy udziale małoletnich.

W reklamie piwa, podobnie jak w reklamie innych napojów alkoholowych, niedozwolone jest prowadzenie reklamy o charakterze publicznym. Oznacza to, że producenci i reklamodawcy mogą w jakimś stopniu obejść warunki reklamowania piwa, aby dotrzeć do wąskiego grona odbiorców poprzez np. reklamę na stronie internetowej, na której najpierw trzeba się zarejestrować, aby zobaczyć reklamowe treści.

piwo

Dodaj komentarz